حزب کمونیست ایران

عدم پرداخت معوقات پرستاران و کادر درمانی در کردستان

روز دوشنبه 30 تیرماه، کادر درمانی و پرستاران بیمارستانها در شهرهای کردستان از عدم پرداخت مطالبات معوقه خود خبر داند.

در همین خصوص معاون امنیتی استانداری کردستان که  تاکنون چندین بار با وعده های دروغین مانع تجمع و اعتراض کادر درمانی شده است، یکبار دیگر بجای پرداخت معوقات پرستاران به آنان وعده داد و در این رابطه چنین گفت : «حسن روحانی 600 میلیارد تومان جهت پرداخت مطالبات پزشکان و پرستاران تخصیص داده و مقامات در استان نیز پیگیرند تا سهم کردستان متناسب با نوع کار و میزان طلب پرستاران، پزشکان و سایر کادر درگیر جذب و پرداخت شود.