حزب کمونیست ایران

عدم پرداخت پزشکان استان کهگیلویه و بویراحمد

روز سه شنبه 6 شهریورماه، پزشکان استان کهگیلویه و بویراحمد ترتیب  از عدم پرداخت 19 ماه دستمزد معوقه خود خبر دادند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت که دستمزد عقب افتاده پزشکان این استان 19 ماه است که پرداخت  نشده است. پزشکان استان کهگیلویه و بویراحمد 19 ماه سات که هیچ دستمزدی از سوی بیمارستان دریافت نکرده اند و علیرغم اعتراضات مکرر کسی پاسخگوی آنها نبوده است.