حزب کمونیست ایران

عدم پرداخت  8 ماه حقوق کارگران بیمارستان بیرجند

بنا به گزارش منتشره، روز یکشنبه 3 مردادماه، جمعی از کارگران بیمارستان بیرجند از عدم پرداخت 8 ماه حقوقشان خبر دادند.

این گارگران گفته اند، حدود 8 ماه است که حقوق آنها توسط بیمارستان پرداخت نشده است. همچنین اذعان کردند، طی این مدت روزهای سختی را با جیب خالی سپری کرده اند، اجاره خانه  و قسط های شان به تعویق اقتاده و کسی پاسخگوی آنها نبوده است.