حزب کمونیست ایران

فاصله ۱۰ برابری حقوق کارگران و مدیران کارخانه سیمان مازندران

کارگران کارخانه سیمان مازندران در شهرستان نکا، روز سه شنبه 28 دی ماه، نسبت به سطح بسیار پایین حقوق دریافتی اعتراض دارند.

بنابر گزارشها، حدود ۹۰۰ نفر در این واحد تولیدی مشغول به کار هستند که تعدادی از آنها در سطوح مدیریت و نزدیکان آنان، حقوق‌های مابین ۱۵ تا ۳۵ میلیون تومان دریافت می‌کنند، اما به کارگران حقوق ۳ تا ۵ میلیون تومانی پرداخت می‌شود. کارگران می‌گویند: شماری از پرسنل را به دلیل اعتراض اخراج کرده‌اند تا با ارعاب دیگر کارگران، کسی جرات اعتراض به شرایط شغلی و معیشتی طاقت‌فرسا را نداشته باشد.