حزب کمونیست ایران

فراخوان به برگزاری آکسیون مقابل سفارت جمهوري اسلامي در اسلو

نيروهاي سرکوبگر جمهوري اسلامي در جريان خيزش مردم زحمتکش ايران عليه جمهوري اسلامي و عليه گراني و فقر و فلاکتي که جمهوري

اسلامي به آنان تحميل کرده، صدها نفر از مردم را کشته و دهها هزار نفر را زخمي و دستگير کرده اند.

همراه با ما جمهوري اسلامي ايران را بدليل جنايات و سرکوبگريهايش عليه مردم

زحمتکش ايران محکوم کنيد. همراه با ما خواستار آزادي کليه زندانيان سياسي و حق مردم کارگر و زحمتکش ايران

براي تعيين سرنوشت خود شويد.

مردم کارگر و زحمتکش ايران جمهوري اسلامي را نميخواهند. کارگران و زحمتکشان ايران و کردستان حق دارند در فضاي سياسي و آزاد زندگي سياسي و اقتصادي خود را اداره کنند…

در آکسيون روز شنبه 30 نوامبر 2019 که از ساعت 14:00 تا

مقابل سفارت جمهوري اسلامي در اسلو برگزار مي شود شرکت کنيد.

تشکيلات خارج کشور حزب کمونيست ايران – نروژ