حزب کمونیست ایران

فراخوان تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه های مختلف ایران

دانشجویان دانشگاههای بهشتی تهران، اصفهان، الزهرا تهران، علامه طبابایی، دانشگاه شریف تهران و دانشگاه امیرکبیر برای روز دوشنبه ۲۸ شهریور، فراخوان تجمع اعتراضی نسبت به قتل مهسا امینی توسط نیروهای سرکوبگر رژیم را در محوطه های دانشگاهی خود اعلام کردند.