حزب کمونیست ایران

فراخوان تحصن، اعتصاب و تجمع سراسری فرهنگیان ایران

 

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، معلمان سراسر کشور را فرا خوانده است که در راستای ادامە اعتراض به تبعیض و بی عدالتی ها و مطالبه اجرای کامل رتبه‌بندی ، به تحصن در مدارس؛ تجمع و تعطیلی تدریس در شاد دست بزنند. شورای هماهنگی در این فراخوان از تمام فرهنگیان خواسته است که در روزهای شنبه و یکشنبه ، ۲۰ و ۲۱ آذر ‌ماه در سراسر ایران اعتصاب نمایند. قابل ذکر است کە از اول مهر ماە سال جاری ، روز گشایش مدارس و مراکز درس و تحصیل در ایران ، تا کنون شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران ٣ تجمع و اعتراض سراسری و متحدانە سازمان دادە است . آخرین مورد آن روز پنج شنبە ١١ آذر ماە بود کە آن حرکت سراسری از دو اعتراض قبلی گستردەتر ، متحدانەتر و جمعیت بسیار بیشتری نسبت بە دو اعتراض و اعتصاب قبلی تر، در بیش از ٨٠ شهر ایران در آن شرکت کردە بودند . در این حرکت سراسری، هزاران معلم و فرهنگی صدای حق طلبی خود را بە گوش ناشنوایی سران و مسئولین حکومت اسلامی رسانند . در ادامە اعتراضات قبلی و رسیدن بە خواست و مطالباتشان ، فرهنگیان ایران ، یک قدم بە جلو نهادە و با فراخوان تحصن و اعتصاب جمعی خواستار پیگیری و تحقق خواستەهایشان شدەاند .
صدای حق طلبی و نارضایتی معلمان و فرهنگیان حق طلب در روزهای شنبە و یکشنبە ٢٠ و ٢١ آذر ماە در ایران باشیم .
حسن رحمان پناە ١٧ آذر ١٤٠٠ خورشیدی

متن کامل فراخوان بە قرار زیر است .

فرهنگیان شریف!
دولت و مجلس از یکسو اجرای کامل طرح همسان سازی بازنشستگان مطابق با قانون مدیریت خدمات کشوری را به محاق برده‌اند از سوی دیگر می خواهند با اختصاص تنها ۱۲.۵ هزار میلیارد تومان طرح رتبه‌بندی را در روز یکشنبه ۲۱ آذر سرهم‌بندی کنند. در حالی که امروز همه ی معلمان نیک می دانند اجرای کامل رتبه‌بندی بر اساس همترازی با حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه نیازمند حداقل ۷۶ هزار میلیارد تومان است و اگر قرار باشد ، در شش ماه دوم اجرا گردد به ۳۸ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است.
به زبان ساده و قابل فهم باید به دولت و مجلس گفت ۱۲.۵ هزار میلیارد تومان تنها باعث افزایش حقوق بین یک تا سه میلیون تومان برای هر فرهنگی خواهد شد و این در تضاد آشکار با طرح رتبه بندی بر اساس همترازی و برنامه ششم توسعه و سند تحول بنیادین است.
در همین راستا و برای اعتراض به این همه تبعیض و بی عدالتی شورای هماهنگی به اعتصاب (تحصن در مدارس و تعطیلی تدریس در شاد) و تجمع به تمام فرهنگیان فراخوان می دهد.
شورای هماهنگی از تمام فرهنگیان درخواست می کند در روزهای شنبه و یکشنبه ، ۲۰ و ۲۱ آذر ‌ماه در سراسر ایران اعتصاب نمایند.
همکارانی که تدریس حضوری دارند در این روزها ضمن حضور در مدرسه از رفتن به کلاس خودداری نموده و در دفتر تحصن نمایند و همکارانی که تدریس مجازی در شاد دارند ضمن اطلاع رسانی و توجیه دانش آموزان، در این دو روز تدریسی در فضای مجازی نداشته باشند و برنامه ی شاد را تعطیل کنند.
بدیهی است اگر نمایندگان مجلس در روز یکشنبه، ۲۱ آذر، بر تصویب رتبه بندی به صورت ناقص تاکید نمایند وخروجی مجلس حقوق معلمان را تامین ننماید و بر خلاف منافع عالی فرهنگیان باشد یا دوباره آن را به تعویق بیاندازند ، ما در روز دوشنبه ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۰ تجمع اعتراضی سراسری برگزار خواهیم نمود و اگر این بی توجهی ها ادامه پیدا نماید اعتراضات را در هفته های بعد به صورت گسترده تر و طولانی تر ادامه خواهیم داد. پیروزی و تحقق مطالبات در گرو همبستگی و اتحاد سراسری ماست
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران

١٦ آذر ١٤٠٠