حزب کمونیست ایران

فراخوان! زنان و مردان مبارز و آزادیخواه !

ابعاد سرکوب وحشیانە رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی در طول حیات ننگینش و بویژە در جریان اعتراضات آبانماه برکسی پوشیدە نیست. تنها در جریان اعتراض میلیونی آبانماه صدها نفر بدست جلادان این رژیم قتلعام شدەاند، صدها نفر مجروح و هزاران نفر در سیاهچالهای رژیم بە زندان افکندە شدە اند.

هدف ژریم جنایتکار جمهوری اسلامی از این همه توحش و جنایات، ایجاد رعب و وحشت درمیان تودەهای به ستوه آمده و تلاشی است برای خفە کردن صدای خروشان آنان در اعتراض علیە کلیت این نظام اختناق و دیکتاتوری است. اما کارگران، زنان، دانشجویان، جوانان، معلمان، بازنشتگان، رانندگان کامیون، هنرمندان کارمندان، حقوق دانان و سایر اقشار به ستوه آمده در طول حیات ننگین این رژیم سرکوبگر و بویژە در دی ماه 96 و آبان ماە امسال نشان دادند که عزم و ارادە آنها برای سرنگون کردن رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی شکست ناپذیر است و مردم معترض مبارزات بی امان خود را در اشکال مختلف ادامە خواهند داد.

زنان و مردان مبارز آزادیخواه!

مادران جوانانی که درخیزش آبانماه جانشان را فدای رهائی توده های مردم ستمدیدە از چنگال رژیم جمهوری اسلامی کردند، به همراه مادران خاوران و مادران سایر جانباختگانی که خون فرزندانشان طی چهار دهه گذشته بدست دژخیمان جمهوری إسلامی ریخته شدەاست، طی فراخوانی از مردم مبارز ایران خواستەاند که روز پنجشنبه پنجم دیماه (٢٦دسامبر) طی مراسم های گوناگون، ضمن محکوم رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی، یاد جانباختگان را گرامی بدارند.

ما تشکیلات خارج از کشورحزب کمونیست ایران – واحد استکهلم درهمکاری با نیروهای چپ و کمونیست در گرامیداشت یاد جانباختگان خیزش آبانماه و نیز همه جانباختگانی که در چهار دهه حاکمیت جمهوری إسلامی و بدست جلادان مزدرو این نظام قتل عام شده اند، روز پنجشنبه ۲۶ دسامبر تظاهراتی در میدان میدبوریارپلاتسین برگزار میکنیم و از همه انسانهای مبارز و آزادیخواه میخواهیم که در این تظاهرات شرکت نمایند .

مکان: Medborgarplantsen

زمان: پنجشنبە ساعت ۳ بعد از ظهر

تشکیلات خارج از کشورحزب کمونیست ایران – استکهلم

2019/12/22