حزب کمونیست ایران

فراخوان سراسری ده ها تشکل مستقل بازنشستگان برای برگزاری تجمع

بیست و نه تشکل مستقل بازنشستگان با انتشار فراخوان مشترکی از بازنشستگان سراسر کشور خواستند که در تجمع سراسری در ۲۴ بهمن ماه در اعتراض به عدم اجرای مطالباتشان شرکت کنند.

این فراخوان مطالبات بازنشستگان را در ۷ مورد از جمله: “اجرای کامل همسانسازی، افزایش مستمری ها، تعیین حقوق بر مبنای هزینه های واقعی خانوار و افزایش آن متناسب با نرخ تورم واقعی، اجرای ماده ۱۱۱ (مستمری از کارافتادگی و بازماندگان، نباید از حداقل مزد کارگر کمتر باشد)، بیمه جامع و کارآمد مطابق ماده ۵۴ قانون تامین اجتماعی، پرداخت دیون ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق تامین اجتماعی و آزادی فوری و بی قید و شرط اسماعیل گرامی” بیان داشته اند. در فراخوان تاکید شده است که ما بازنشستگان تا رسیدن به خواست ھای بحق خود از اعتراض و تجمع دست نخواھند کشید.