حزب کمونیست ایران

فراخوان شورای سازماندهی کارگران نفت در خصوص اعدام انقلابیون

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت با انتشار فراخوانی از تمامی کارگران نفت درخواست کرده است که سریعتر زمانی برای اعتراض سراسری تا پایان دادن به اعدام انقلابیون را زمانبندی کنند.

این فراخوان خبر داده است که کارگران رسمی نفت برای روز ۲۶ آذر فراخوان به تجمع اعتراضی بزرگ و سراسری داده اند و همکاران دیگر در پتروپالایش ها برای روزهای سوم، چهارم و پنجم دیماه فراخوان به اعتصاب داده اند. شورای سازماندهی ضمن حمایت از همه این فراخوانها، چاره کار را در متشکل و همبسته شدن برای اعتصاب می داند. این فراخوان بر پاسخ فوری علیه سرکوب و اعدام توسط دستگاه قضاییه جنایتکار تاکید کرده و گفته است که این پاسخ چیزی جز اعتصاب ما کارگران نفت و بستن شیرهای نفت نیست.