حزب کمونیست ایران

فراخوان مشترک احزاب سیاسی کردستان ایران به مناسبت 25 شهریور سالگرد خیزش انقلابی زن زندگی آزادی

بنا به خبر دریافتی امروز 15 شهریور فراخوان مشترکی از جانب احزاب سیاسی کردستان و ایران انتشار یافت.در این فراخوان مشترک احزاب سیاسی کردستان ایران ضمن برشمردن دستاوردهای یکسال مبارزه بی امان با رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی،به منظور گرامیداشت جانباختن ژینا امینی و همه جانباختگان این خیزش انقلابی در یکسال گذشته،از مردم کردستان خواسته اند که در 25 شهریور با اعتصاب عمومی خود و تجمع بر آرامگاه جانباختگان در شهرهای مختلف بار دیگر عزم خود را برای ادامه راه تا تحقق خواست خود یعنی زن زندگی آزادی به نمایش بگذارند.همچنین در این فراخوان مشترک از همه احزاب و جریانات سیاسی مترقی و پیشرو خواسته شده است که از این اعتصاب عمومی پشتیبانی کرده و بار دیگر در یک اقدام مشترک و سراسری جنبش زن زندگی آزادی گامی دیگر به پیش برند.