حزب کمونیست ایران

فراخوان  مشترک حزب کمونیست ایران و هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران( راه کارگر)

در پشتیبانی عمومی از کارگران اعتصاب کننده در روز جهانی کارگر

در آستانه اول ماه مه روز جهانی کارگر، هزاران نفر از کارگران شاغل در بیش از صد  شرکت پیمانکاریپروژه‌های نفت، گازوپتروشیمی، پالایشگاه‌ها، معادن و صنایع فولاد در  سراسر ایران اعتصابی هماهنگ را آغاز کرده اند. این اعتصاب در شرایطی روی میدهد که از یک سو که طبقۀ کارگر و مردم زحمتکش و تهیدست  با ضد انسانی ترین  تهاجم به سطح زندگی و معیشتِ خود روبرو شده اند. به طوری که شرایط زندگی این مردم در تمام ۴۴ سال حاکمیت رژیم اسلامی هرگز تا این  اندازه دشوار و  فلاکتبار نبوده است. از سوی دیگر در تداوم انقلاب «ژینا »،خیابانهای شهرهای ایران به میدان نبرد اراده زنان مبارز و جسوری که حجاب اجباری،  این نماد بردگی خود را دور انداخته اند، تبدیل شده است. آنها مصمم هستند دست آوردهای تا کنونی انقلاب خود را تثبیت کنند و از آن تکیه گاهی برای خیز بزرگ بعدی این انقلاب بسازند.

در چنین شرایطی حمله رژیم به سطح معیشت کارگران و مردم تهیدست، بایستی پاسخ شایسته خود را دریافت کند. نباید اجازه داد که رژیم این تجاوز آشکار به زندگی و معیشت مردم از سر بگذراند و تداوم حاکمیت  خود را به قیمت تشدید استثمار کارگران و ربودن نان سفره اکثریت مردم این کشور تامین کند. بدون شک پیروزی کارگران اعتصاب کننده در این نبرد راه را به سوی دستیابی به  حقوق پایمال شده اکثریت مردم جامعه ایران هموار می کند.

اگر کارگران در این نبرد حیاتی به همبستگی طبقاتی، به آگاهی بر منافع امروز و فردای خود، به شناخت قدرت واقعی خود، به تشکل های صنفی و سیاسی خود، به رهبران معتبر و کارآمد خویش، به درس گرفتن از گذشته خود و از تجارب مبارزات جهانی این طبقه  نیاز دارند، در عین حال برای پیروزی در این نبرد به همبستگی با مردمی که از دیکتاتوری و ستم، فساد و غارتگری این رژیم  آسیب دیده اند و از آن بیزار هستند، خانواده های میلیون ها دختر دانش آموز  که از حملات شیمیائی به مدارس دخترانه خشمگین هستند، مردم زحمتکش بلوچستان که قربانیان زیادی در جمعه های خونین زاهدان و خاش داده اند و اکنون فرزندانشان در فنوج به دست نیروهای انتظامی کشته می شوند و …   نیز نیاز حیاتی دارند. بگذار روز بزرگ و تاریخی اول مه ،جشن جهانی کارگران، به نماد این همبستگی تبدیل شود.

ما از کارگران و زحمتکشان، از مردم تحت ستم در کردستان و در سراسر ایران، از دانشجویان و دانش آموزان و معلمان ، از  همه مردم مبارز که دل در گرو آزادی و عدالت دارند، می خواهیم در روز دوشنبه یازدهم اردیبهشت، روز جهانی کارگر، در پشتیبانی از کارگران اعتصابی، بهر شکل ممکن و  موثر و  از جمله خودداری از رفتن به محل تحصیل و کسب و کار  خود صحنه با شکوه دیگری از انقلاب زن ، زندگی ، آزادی را در پشتیبانی از کارگران حق طلب به نمایش بگذارند.

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران( راه کارگر)

حزب کمونیست ایران

            فرخنده باد اول ماه مه  روز جهانی طبقه کارگر

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی 

پیروز باد انقلاب مردم ایران

زنده باد آزادی، دمکراسی و  سوسیالیسم

۸ اردیبهشت ۱۴۰۲

۲۸ آوریل ۲۰۲۳

.