حزب کمونیست ایران

فعالیت تبلیغی بمناسبت روز جهانی کارگر در شهر بانە

بنا بە گزارش دریافتی عصر روز چهارشنبە 10 اردیبهشت ماه، جمعی از فعالین کارگری و مبارزین شهر بانە اقدام بە پخش تراکت و شیرینی در استقبال از روز جهانی کارگر کردند.

برپایه این گزارش دریافتی،در این روز صدها تراکت همراه شیرینی در میان کارگران دستفروش و مردم محلی در منطقە ” میدان جهاد” بانە پخش شد. تراکت ها  فرارسیدن روز جهانی کارگر را بە کارگران تبریک گفتە و آنان را بە اتحاد و مبارزە مشترک علیە نظام سرکوبگرانە و طبقاتی سرمایەداری فرا می خواند . این اقدام فعالین کارگری شهر بانە با استقبال کارگران دستفروش و حاضرین در محل روبرو گردید. گفتنی است طی دو روز گذشتە نیز در این شهر مراسمی بە مناسبت گرامیداشت روز همبستگی جهانی طبقە کارگر برگزار گردید.