حزب کمونیست ایران

فعالیت تبلیغی به مناسبت پایان موفقیت آمیز کنگره 18 کومه له در سقز

 

برپایه گزارش دریافتی روز چهارشنبه 29 دیماه جمعی از دوستداران کومه له درشهر سقز به مناسبت پایان موفقیت آمیز کنگره 18 کومه له فعالیت تبلیغی انجام دادند.

دوستداران کومه له  در شهر سقز بر سر مزار رفیق جانباخته و از بنیانگذاران کومه له کاک محمد حسین کریمی و چند مکان دیگر اقدام به نصب پرچمهای سرخ، پلاکارد و نوشتن شعارهایی با مضمون “پیروز و پر رهرو باد تشکیل کنگره 18 کومه له و حزب کمونیست ایران”، “زنده باد یاد جانباختگان” و “پیروز باد کنگره 18 کومه له” نمودند.