حزب کمونیست ایران

فعالیت تبلیغی به مناسب اول ماه مه در کانی دینار

برپایه گزارش دریافتی جمعی از کارگران و مردم آزاده کانی دینار مریوان با پخش تراکت و دست نوشته هایی روز جهانی کارگر را گرامیداشتند.

برپایه این گزارش فعالین کارگری و مردم آزادیخواه کانی دینار با پخش تراکتهایی با مضامین “گرامی باد اول ماه مه روز اتحاد مبارزاتی طبقه کارگر، زنده باد سوسیالیسم، زنده باد کومه له ، زنده باد حزب کمونیست ایران، کارگران کردستان و ایران متحد شوید و اول ماه مه گرامی باد” روز جهانی طبقه کارگر را گرامیداشتند.