حزب کمونیست ایران

فعالیت تبلیغی به مناسب روز کومه له در دادانه کمانگر

برپایه گزارش دریافتی دوشنبه شب 25 بهمن ماه جمعی از دوستداران کومه له و حزب در روستای دادانه کمانگر در منطقه کلاترزتم سنندج با برافروختن آتش، نصب پرچم های سرخ و پخش تراکتهایی فرا رسیدن روز 26 بهمن روز کومه له را گرامیداشتند.

جمعی از دوستدران کومه له در دادانه کمانگر با برافروختن آتش در کوه  یاران و تنگه زیارەتان( قبرستان) و همچنین نصب پلاکاردهای با مضامین” زنده باد کومه له” زنده باد 26 بهمن روز کومه له، زنده باد آزادی برابری حکومت کارگری، زنده باد کنگره 18 کومه له،  و زنده باد سوسیالیزم” فرا رسیدن 26 بهمن سالروز علنی شدن فعالیتهای کومه له را گرامیداشتند.