حزب کمونیست ایران

فعالیت تبلیغی بە مناسبت روز جهانی کارگر در شهر سقز

بنابه گزارش دریافتی روز پنجشنبه 11 اردیبهشت ماه جمعی از مردم آزده شهر سقز به مناسبت فرا رسیدن یک مه روز جهانی کارگر اقدام به فعالیت تبلیغی نمودند.

گزارش مزبور می افزاید، جمعی از فعالین شهر سقز با نوشتن شعار و پخش تراکتهایی با مضمومن  ” گرامی باد روز جهانی کارگر”، “12 اردیبهشت روز جهانی کارگر گرامی باد”، “گرامی باد یاد کارگران جان باخته در روز جهانی کارگر” و”کارگران جهان متحد شوید” در سطح شهر از جمله در “چهار راه آزادی، میدان شهدا، میدان 22 بهمن، ولیخان، کانی گرمک، حوالی شیر و خورشید سابق، شهربان، حوالی مسجد جامع، میدان عقاب، حوالی مسجد دو مناره، پارک شهر، حوای حمام حاج شریف، کاظم خان، تاکسی رانان شهرک، حوالی شهرک دانشگاه، دکتر خالدی، شریف آباد . میدان بزرگ تره بار و میوه” روز جهانی طبقه کارگر را گرامیداشتند.