حزب کمونیست ایران

فعالیت تبلیغی در سالگرد ترور و جانباختن رفیق صدیق کمانگر در شهر سنندج

روز چهارشنبه ۱۳ شهریور ماه ، فعالین کومه له و حزب کمونیست ایران در شهر سنندج،  در گرامیداشت یاد رفیق صدیق کمانگر فعالیتهای تبلیغی گسترده ای را انجام دادند. فعالین کومه له  دست نوشته های بزرگداشت یاد رفیق صدیق را در مسیر پارکهای آیتی، شطرنجی، کودک و همچنین تکیه و چمن، خیابان معراج، دبستان شاهد مظفر لطفی و مرکز آموزش علمی کاربردی سروش و … را پخش و نصب کردند و بدینوسیله وفاداری خود به آرمانهای رفیق صدیق کمانگر را نشان دادند. گرامی باد یاد رفیق صدیق کمانگر