حزب کمونیست ایران

فعالیت تبلیغی در گرامیداشت یاد رفقای جانباخته گردان شوان در سنندج

برپایه گزارش دریافتی، دوشنبه شب 23 اسنفند ماه جمعی از دوستداران کومه له و حزب کمونیست ایران به مناسب فرا رسیدن سالروز جانباختن رفقای گردان شوان در برخی از محلات شهر سنندج اقدام به شعار نویسی نموند.

برپایه گزارش مزبور، دوستداران کومه له و حزب در محلات، حاجی آباد، کمیز، مثناو و بلوار با نوشت شعارهایی از جمله “گرامی باد یاد رفقای گردان شوان، زنده باد کومه له، زنده باد حزب کمونیست ایران و زنده باد کنکره 18 کومه له، سالروز جانباختن رفقای گردان شوان را گرامیداشتند.