حزب کمونیست ایران

فقر آموزشی و محرومیت در آموزش و پرورش در خوزستان

حوزه آموزش و پرورش، حوزه بسیار گسترده ای است و از جمله شاخص هایی که این استان نسبت به دیگر استان ها را بسیار عقب تر افتاده تر نشان میدهد، شاخص آموزشی در آموزش و پرورش و کیفیت پایین آموزشی است.

کمبود هزاران معلم، فرسودگی شدید مدارس و احتمال تخریب آن ها، کمبود امکانات آموزشی و رفاهی، کمبود فضاهای آموزشی یا عدم دسترسی به مراکز آموزشی از مهم ترین مشکلات دانش آموزان در استان خوزستان و دیگر مناطق محروم کشور است. در این استان تعداد ۱۲۰ هزار نفر بازمانده از تحصیل به دلیل نبود فضای آموزشی و نبود کلاس درس وجود دارد. استاندارد کلاس ها که باید قریب به ۲۵ نفر باشد، اما این رقم در مناطق محروم از جمله خوزستان بین ۳۵ تا ۴۵ نفر است.