حزب کمونیست ایران

قتل چهار شهروند به دست نیروهای رژیم در نزدیکی مهاباد

طی روزهای اخیر سپاه پاسدران در جریان تعقیب یک اتومبیل با ۴ نفر سرنشین در نزدیکی  روستای “کهنه ده” مهاباد، با شلیک “آر پی جی” به این اتومبیل کلیه سرنشینان آن را کشت.

به گفته شاهدان عینی ماموران رژیم به ظن اینکه سرنشینان اتومبیل از اعضاء یکی از احزاب اپوزیسیون  رژیم  هستند به سوی آنها شلیک کرده و هر چهار سرنشین این اتومبیل در دم جانباختەاند کە تاکنون هویت یکی از آنها بە نام ”خدر بایزیدی“ ساکن شهرک میرآباد بوکان احراز شدە است. گفته می شود  نیروهای سپاه پاسداران اجساد سوختە این چهار شهروند را با خود بردە و تاکنون جسد هیچ کدام از آنها را تحویل ندادە اند.