حزب کمونیست ایران

قطعنامه ارزیابی و راه حل پلنوم نهم کومەله در در رابطە با کشمکش های درون حزب کمونیست ایران

پلنوم نهم کمیتە مرکزی کومەلە، با توجە بە مباحث مربوط بە اوضاع سیاسی در ایران و کردستان و جهت گیری سیاسی مبنی بر ضرورت تقویت کومه له در همه زمینه ها، تحرک تازەای را بە منظور ایجاد همگرایی در میان طیف فعالین چپ و سوسیالیست در کردستان در دستور کار خود قرار داد. پلنوم ‌تأکید کرد کە چنین تحرکی بیش از هر زمان دیگری بە فراهم آوردن فضای مساعد در درون صفوف حزب کمونیست ایران و کومەلە نیاز دارد. فضائی که در آن وحدت، بر اساس پذیرش تنوع در نظرات و وحدت در عمل مطابق با موازین حزبی حاصل می شود.
تاریخ فعالیت کومه له و حزب کمونیست ایران از بدو تاسیس تا کنون نشان میدهد که وجود دیدگاهها و نظرات متفاوت در قبال مسائل مختلف سیاسی و اجتماعی، هموارە بخش جدایی ناپذیری از موجودیت این جریان بوده است. در همه دورەها طی بیش از نیم قرن اخیر، همواره وحدت تشکیلات بر اساس پایبندی به برنامه، استراتژی و مصوبات کنگرەها تامین بوده و هرگاه از این چهارچوب خارج شده است به جدائی منجر گردیده است. اما در دورە اخیر این روند طبیعی بدون اینکه به این عرصەها کشیده شود، متأسفانە به یک کشمکش فرسایشی و به خود مشغولی غیر موجه و طولانی تبدیل شده و انرژی و توان بسیاری را به هدر داده است.
بدین ترتیب اختلاف نظرهای کاملا طبیعی ابتدا بزرگنمائی شدند و بلافاصله در حالیکە “هنوز شفاف و روشن نبودند” به گرایشهای اجتماعی متقابل تحت عنوان “چپ” و “راست” تسری داده شدند. سپس به عدم قبول مسئولیت در ارگانهای مختلف حزبی از جانب بخشی از رفقا منجر شد که خود را گرایش “چپ” می پنداشتند. ادامه این فرهنگ به آنجا منتهی شد که اکثریت کمیته مرکزی حزب خواهان تقسیم پستهای تشکیلاتی بر اساس “جناح های” خود خوانده، گردید. باید اذعان کرد که این کشمکش تشکیلاتی در کلیت خود ، بخصوص از طرف کمیتە اجرائی به درستی مدیریت نشد و در نتیجه به یک تفرقه واقعی در صفوف حزب منجر گردید. تا آنجا که اکنون شاهد سازماندهی ارگانهای موازی و غیر اساسنامەای از طرف آن تعداد از رفقا هستیم کە خود را به عنوان یک “جناح” متفاوت با سایر اعضای حزب معرفی می کنند.
پلنوم نهم کمیتە مرکزی کومەلە شرایط حاکم بر حزب را، بویژه در شرایط سیاسی متحول کنونی، بسیار زیانبار می داند و ضمن تأکید جدی بر ضرورت حفظ وحدت عمل حزبی، تأکید بر پیروی کردن ازفرهنگ پیشرو و مدرن در مجادلات سیاسی و پافشاری بر موازین اساسنامەای ، از رفقای کمیتە مرکزی حزب میخواهد کە با توجە بە امر مهم حفظ وحدت تشکیلاتی:
اولا، همگی ضمن قبول امر طبیعی وجود اختلاف نظر در حزب، برای ایجاد وحدت در عمل با تکیە بر اشتراکات فراوان و نە اختلافات “نا روشن و نا شفاف”، مطابق با موازین اساسنامەای بکوشیم.
ثانیا، پلنوم از رفقای کمیتە مرکزی حزب میخواهد بە سازمان دادن فعالیت در تشکیلات موازی پایان دادە و رهبری و هدایت عرصەهای مختلف فعالیت حزبی را در دستور کار خود بگذارند.
ثالثا، در اولین فرصت ممکن کنگرە سیزدهم حزب را مطابق با موازین اساسنامەای برگزار کنند و تعهد خود را در قبال ایجاد فرصت برای دخالت اعضا در سرنوشت سیاسی حزب بە عمل آورند.
واقعیت این است کە ادامە روش های کنونی عملا تلاش برای تأمین امر وحدت در حزب را با مشکل روبرو کردە و خواهد کرد. نمیتوان بر اساس تبین معینی از طرفی با تأکید بر وجود جناح های متقابل سیاسی در حزب ، تقسیم عرصەهای رهبری را خواستار شد و بە این منظور از قبول مسئولیت خودداری کرد، سپس برای تحمیل آن تشکیلات موازی را سازمان داد، ، و در عین حال با حضور در تشکیلات کردستان خواستار کار مشترک بود. پلنوم کمیتە مرکزی کومەلە، ضمن استقبال از کار مشترک در همە عرصەهای فعالیت حزبی و خواست تغییر عاجل وضعیت کنونی، ادامە این وضعیت را مغایر با نقش و اولویت های حزب در شرایط متحول جامعە و روش های فعالیت یک جریان رادیکال و پیشرو ارزیابی می کند و خود را موظف و مسئول میداند اقدامات لازم را جهت گذر از آن را در دستور کار قرار دهد.
پلنوم کمیتە مرکزی کومەلە
١٧ جولای ٢٠٢١