حزب کمونیست ایران

قطعنامه هشت مارس روز جهانی زن در سقز

 

امسال در شرایطی مراسم های روز جهانی زن را برگزار می کنیم که جهان مملو از بی عدالتی ، فقر و تبعیض است. ما شاهد جنگ درمنطقه خاورمیانه ، خشونت‎ طلبي قدرت های امپریالیستی ، جنگ‎افروزي ، انسان‎ ستيزي و استثمار بي‎ پايان در مقابل كار ارزان هستیم. زنان همواره قربانيان خاموش ادوار مختلف تاريخي در اين فجايع بوده‎ و هستند. ستم تاريخي مضاعف همراه با قوانين و احكام ارتجاعي كه همواره از جانب صاحبان زر و زور بر گرده بشريت امروزي سنگيني می کند. اكنون در قالبي ديگر و با شيوه‎اي بظاهر نوين در جاي جاي اين دنياي پهناور اعمال گشته و امروزه بازتوليد ميشود. كافي است به آمار دختران و زناني كه به طريق برده داري نوين توسط سودجويان و باندهاي تجارت انسان خريد و فروش ميشوند نگاه كنيم، كافي است به تبليغات رسانه‎هاي جهاني و ساخته هاي مختلف بورژوازي كه مملو از زن ستيزي و نگرش كالائي بر وجود زن است نظري بيافكنيم. كافي است كه سياست، اقتصاد، فرهنگ و حتي زبان ملل را مورد مطالعه قرار دهيم ، اينان همه و همه چون حصارهايي در اين جهان بدون حضور خلاق و كنشگر زن، هر روزه او را بيشتر محصور ميكنند. ارتباط اين دنياي سودمحور و جنسيت مدار با زن، ارتباطي يك سويه و ابزاري است. اما با تمام تعابير و تفاسيري كه از اين موقعيت غيرانساني ميشود، اكنون در اقصي نقاط عالم، جنبشي اعتراضي بصورت فراگير توسط انسانهاي برابري طلب براي امحاء و نابودي تحقير و ظلم و استثمار انسان شكل گرفته است. این جنبش ها ميرود تا پايه هاي اين مناسبات زن‎ ستيز كه احساس گناه و حقارت را به زن داده است و با نگاهي شهواني به انسانيت او مينگرند را كاملا” و يكباره براي هميشه دگرگون كند. آري يگانه جنبش رهايي بخش براي زنان و تمامي انسانها از اين مصائب تحميل شده از جانب سيستم سرمايه داري كه سرمنشاء و ريشه‎ي همه‎ي سيه روزيها و بهره كشي از انسان در مقابل سود و انباشت سرمايه است. جنبش آزادیخواهانه و تساوي محور كه پايه و ريشه‎ي انقياد و زير دستي زنان را زيرو رو ميكند. بلی هنگام آن فرا رسيده است كه جنبش راديكال زنان با گره دادن مبارزاتش با مبارزه‎ي طبقاتي و جنبش كارگري بر عليه سيستم سرمايه داري بتواند به خواستهاي انساني و برحق خود دست يابد.

ما در اين گوشه از جهان وارونه ، امروز گرد هم آمده ايم و یک صدا بر خواستهاي راديكال جنبش زنان ايران با مضمونهای زير پافشاري ميكنيم:

1 – ما خواهان حقوق انساني برابر براي تمامي زنان و مردان در عرصه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هستيم.

2 – ما هرنوع قوانين زن ستيزانه و جنسيت محور كه زنان را ازدستيابي به حقوق ابتدايي خويش محروم ميكند محكوم مينماييم.

3 – حق ايجاد تشكلهاي مستقل و خودساخته ، اعتراض، اعتصاب جهت مطالبه ي حقوق انساني بايد به رسميت شناخته شده و نهادينه گردد.

4 –  ما خواهان برابري اقتصادي به دور از هرگونه استثمار براي همه ي انسانها اعم از زن و مرد هستيم.

5 –  هرگونه جدا سازي ميان زنان و مردان در اجتماعات و مكانهاي عمومي ممنوع بايد گردد.

6 –  اعمال هرگونه خشونت عليه زنان اعم از آزارجنسي، برخوردهاي فيزيكي، تحقير و توهين نوع رفتار غيرانساني جرم محسوب شود و باید مسببین آن به ارشد مجازات برسند.

7 – آزادي انتخاب اساسي ترين حق انسان است و تحميل هرنوع فشار اعم از ازدواج اجباري، تعدد زوجات، ازدواج زير سن 18 سال منسوخ بايد گردد.

8 –  فرهنگ مردسالار پديده اي غير انساني است و تبعات ناشي از آن ازجمله قتلهاي ناموسي و سنگسار جنايت محسوب ميشود و مسببين آن بايد به ارشد مجازات برسند.

9 –  پديده ي زنان و كودكان خياباني و بي شناسنامه ازپيامدهاي نظام سرمايه داري است . دولت موظف است تا برای زنان و کودکان خیابانی یک زندگی انسانی تامین کند.

10 –  زنان بايد از آزادي انتخاب پوشش،حق مسافرت آزاد،حق تحصيل،انتخاب شغل،انتخاب همسر و ساير حقوق اوليه خود برخوردار باشند و هرنوع پوشش اجباري ممنوع باید گردد.