حزب کمونیست ایران

قطعنامه هشت مارس روز جهانی زن در سنندج

۱-رفع تبعیض از زنان در تمام شئونات زندگی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و تضمین برابری کامل زن و مرد.

۲- لغو تمامی قوانین و سنن و رسوماتی که موقعیت جنس دوم و درجه دوم را بر زنان تحمیل می کند.

۳-زنان باید از حق انتخاب آزادانه لباس و پوشش برخوردار باشند.

۴- نابرابری های اجتماعی و حقوقی در مورد شهادت، ارث،دیه و سرپرستی فرزندان باید از میان برداشته شود.

۵- تعدد زوجات باید ممنوع شود.

۶- قتل ناموسی اقدامی ارتجاعی و یک جنایت آشکار است. قاتلین ناموسی جواز زن کشی را از قوانین موجود می گیرند. زن ناموس هیچکس نیست. عاملین و مسببین آن باید مورد محاکمه و مجازات قرار گیرند. ما قاطعانه علیه این پدیده ضد انسانی، ارتجاعی و جنایتکارانه می ایستیم و مبارزه می کنیم.

۷- روز ۸ مارس و برگزاری آن حق مسلم ماست و باید برگزاری این روز به عنوان روز جهانی زن به رسمیت شناخته شود. برگزاری ۸ مارس بدون مجوز رسمی و بدون قید و شرط باید تضمین شود.

۸- دولت باید موظف به تامین امکانات معیشتی و سلامتی درمانی برای شهروندان جامعه باشد.

۹-بازنگری در کتب درسی  که مروج تبعیض جنسیتی و کلیشه سازیهای جنسیتی می باشند.

۱۰-ایجاد ظرفیتها و فرصتهای شغلی برابر  توسط حاکمیت برای زنان و حمایت مالی از زنان خانه دار و ایجاد بیمه کارآمد برای  زنان خانه دار.

۱۱-در دسترس قرار دادن رایگان وسائل پیشگیری از بارداری ،توسط مراکز بهداشتی و خانه بهداشت های روستایی و مناطق محروم به زنان

۱۲-محکوم نمودن ترویج کودک همسری در رسانه های سراسری و کتب درسی

فعالین حقوق زن -سنندج