حزب کمونیست ایران

قطعنامه کمیته برگزار کننده آکسیون نهم ژوئن

کمیته برگزارکننده آکسیون اعتراضی نهم ژوئن  ۲۰۲۳ در مقابل سازمان جهانی کار در ژنو قطعنامهی تجمع اعتراضی خود را منتشر کرد.

در بخشی از این قطعلنامه از جمله آمد هاست که “ما  ضمن پشتیبانی از این مطالبات و خواسته ها با صدای بلند اعلام می داریم که: ۱- هئیت کارگری ایران در سازمان جهانی کار، وابسته به دولت است و کارگران ایران را نمایندگی نمی کند. ما خواهان اخراج این هئیت دولتی – امنیتی  از سازمان جهانی کار هستیم.۲- ما خواهان آزادی بدون قید شرط کارگران، معلمان، دستگیر شدگان جنبش زن، زندگی ازادی و همه زندان سیاسی هستیم. ۳- اعدام، قتل و جنایت حکومتی است. ما خواهان لغو فوری مجازات اعدام  هستیم. ما از همه اتحادیه های کارگری، تشکل مدافع حقوق انسان، نهاد ها و سازمان های مترقی و ازادی خواه می خواهیم که  ضمن حمایت از حقوق کارگران ایران به  موج اعدام ها در ایران اعتراض کنند و نگذارند که این چرخ جنایت همچنان بچرخد.” گفتنی است این تجمع که مورد حمایت ده ها تشکل کارگری در ایران، احزاب و گروه های سیاسی و همچنین اتحادیه ها و سندیکاهای بزرگ اروپایی قرار گرفته با خواست مرکزی اخراج نمایندگان حکومت اسلامی از سازمان جهانی کار برگزار شد.