حزب کمونیست ایران

قطعنامە پلنوم نهم کمیتە مرکزی کومەلە در رابطە با ادامە تلاش ها برای شکل دادن بە یک قطب چپ سوسیالیست در کردستان

 

با توجە بە وضعیت کنونی جامعە ایران و کردستان، کە اساسی ترین مشخصه آن گسترش اعتراضات گسترده کارگران و سایر اقشار محروم و تحت ستم است، با توجه به شفاف تر شدن صف بندی های سیاسی و نیز با توجه به نزدیک شدن جامعه ایران به یک برآمد تودەای و انقلابی، شکل دادن بە یک قطب متشکل و قدرتمند چپ و سوسیالیست در کردستان، بیش از پیش به یک ضرورت مبرم مبارزاتی تبدیل شدە است. با در نظر گرفتن مؤلفەهای فوق و نقش تاریخی کومەلە بە عنوان بستر اصلی جریان چپ و سوسیالیست در جامعه کردستان، و با توجە بە ضرورت تقویت جنبش چپ بە عنوان اساسی ترین اولویت جریان ما در دورە کنونی، پلنوم نهم کمیتە مرکزی کومەلە در ادامه تلاشهای تا کنونی، اقدامات زیر را در دستور کار کمیتە مرکزی کومەلە قرار می دهد.

١) در پیش گرفتن رویکرد دیالوگ و تبادل نظر میان فعالین جنبش چپ با محوریت اتحاد عمل در عین قبول کثرت نظر. چنین رویکردی را می توان از جملە از طریق سمینارها، جلسات عمومی، تماسها و ارتباطات مستمر پیگیری کرد تا از یک سو بە هم نظری در مورد موانع شکل دادن بە یک قطب متشکل چپ و اتحاد عملهای مبارزاتی موثر دست یافت و از دیگر سو برای رفع این موانع اقدامات عملی، جدی و مشترک را در دستور کار قرار داد. در این راستا ما تمام نیروها و فعالینی که خود را متعلق به جریان چپ و سوسیالیستی در کردستان می دانند بە همکاری، دیالوگ و اقدامات عملی فرا می خوانیم.
٢) فاصله گرفتن از روشهائی کە زمینەهای همگرائی را تضعیف می کند، موجبات پراکندگی میان نیروها و فعالین چپ را فراهم می آورد و شکل گرفتن تشکل پر نیرو و وسیع را با چالش های جدی مواجە می کند. از جملە نقد فرهنگی کە اشتراکات نیروهای چپ و کمونیست را نادیده می گیرد و همواره بر اختلاف نظر تاکید می ورزد و آن را دلیلی “موجە” برای پراکندگی این نیروها می پندارد. فرهنگی کە بە حزب و تشکل سیاسی بە عنوان ابزار پیشبرد آنچه که از آن به عنوان “مبارزه ایدئولویک” نام برده می شود می نگرد و نە ابزار ایجاد تغییر و پیشبرد فعالیت های نتیجەبخش اجتماعی. کومەلە خود را مسئول و موظف می داند در هردو عرصە نظری و عملی بە نقد این فرهنگ سیاسی و روش کار آن، هم به منظور تقویت سازمان حزبی و هم ایجاد وحدت مبارزاتی گسترده و موثر، بپردازد. چنین رویکردی در سطح سراسری نیز به انسجام و تقویت سیاستهای حزب در این زمینه کمک خواهد کرد.
٣) تلاش برای شکل دادن بە قطب چپ در کردستان هموارە بخشی مهمی از مشغلەهای جریان ما بوده است. اما تلاش های تا کنونی از جملە بە دلیل عملکرد فرهنگ سیاسی کە در بالا بە آن اشارە رفت و بعضا بە دلیل کشمکش های درونی در حزب کمونیست ایران متأسفانە پیشرفت محسوسی نداشتە است. پلنوم با نقد موانع فعالیت های تا کنونی ما در این زمینە، و با در نظر گرفتن اوضاع پر تلاطم کنونی جامعە تلاش برای تغییر مثبت در این عرصە را در دستور کار کومەلە قرار داد.

٤) بازبینی نقادانە در سیاست ها و تصمیمات گذشتە کە عملا بە امر متشکل شدن فعالین چپ یاری نرساندە است، از جملە تصمیم پلنوم در ایجاد چنین تحرکی است. در این زمینە بطور مشخص پلنوم سیاست و تصمیمی را قابل نقد میداند کە در سال ٢٠٠٩ میلادی منجر به کنارگذاشتن تعدادی از فعالین کومەلە شد کە تحت عنوان ” فراکسیون فعالیت با نام کومەلە” اعلام موجودیت کردند و بعد از آن جریان “روند سوسیالیستی کومەلە” را تشکیل دادند. علیرغم هر انتقادی کە در آن دورە بە روش فعالیت های این رفقا وارد بود، تصمیم به اخراج آنها در راستای سیاست و تلاشهای کومەلە برای متشکل کردن فعالین چپ نبود. انتقاد از روش فعالیت این رفقا میتوانست در چارچوب موازین حزبی و بویژە تأکید بر قبول کثرت نظرات سیاسی و فعالیت مشترک حزبی حل و فصل گردد. از این رو پلنوم نهم کمیتە مرکزی کومەلە، ضمن اشتباە دانستن آن تصمیم، کە از فرهنگ سیاسی غیر کارا بر فعالیت ما نشأت میگرفت، در چهارچوب اقدامات وسیع خود برای پاسخ دادن بە ضروت شکل دادن بە یک قطب متشکل چپ، بطور مشخص وارد بحث و دیالوگ با این رفقا خواهد شد.

پلنوم کمیتە مرکزی کومەلە
سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
28 تیرماه ١٤٠٠