حزب کمونیست ایران

لباس شخصی ها چه کسانی هستند ؟


این روزها و به مناسبت خیزش انقلابی مردم بر علیه جمهوری اسلامی نام «لباس شخصی ها» بار دیگر بر سر زبانها افتاده است. لباس شخصی ها بخشی از افراد مزدور رژیم هستند که یونیفورم رسمی به تن ندارند و به صورت یگانهای منظم در گروههای مختلف سازمان داده شده اند. آنها اسلحه و آلات قتاله خود را مخفیانه حمل می کنند.
معمولاً خود را در میان تظاهر کنندگان جا می زنند. آنها به پیشرفته ترین ابزار سرکوب دسترسی دارند و با هزاران موتور سیکلت و اتومبیل های شخصی در سطح شهر پراکنده اند و با همدیگر در ارتباط هستند. مشابه ماموران امنیتی، آنها را سربازان گمنام امام زمان نیز میگویند.
لباس شخصی ها در چهل و سه سال گذشته نقش چشمگیری در سرکوب های جمهوری اسلامی داشته اند. پس از استقرار جمهوری اسلامی تحت عناوینی چون حزب اللهی، خواهران زینب، انصار حزب الله و غیره نامیده می شدند. افراد این نیرو از میان اراذل و اوباش، زندانیان جنائی که بقیه محکومیتشان بخشوده می شود دست چین و به استخدام این نیرو در می آیند. حکومت از  بعضی از کودکان بی سرپرست و خیابانی، و حتی از معتادان در ازای تامین مواد شان، به همین منظور استفاده می کند.
بعلاوه در هر مسجد و حسینیه ای، در هر پایگاه بسیج و سپاهی، در هر حوزه و دفتر امام جمعه ای گروه‌هائی از این دست وجود دارند که در نقش های متفاوتی ظاهر می شوند و در ازای خدماتی که می‌دهند از امکانات مادی و کمکهای بسیاری برخوردار می شوند. آنها با پوشیدن  لباس شخصی می توانند به هر جنایتی دست بزنند بدون آنکه هزینه زیادی برای حکومت داشته باشد. در جریان حمله به زنان و پاشیدن اسید بر صورت آنان دفاتر امام جمعه ها و بویژه در شهرهای  چون اصفهان نقش اصلی را داشتند.
یکی از اقدامات جنایتکارانه رژيم بر علیه زندانیان سیاسی، قرار دادن آنها در بند محکومین جنائی آنهم از نوع شرور ترین آنها است. مسئولین زندان به این افراد وعده کاهش مدت محکومیت می دهند، برای آنان امکانات صیغه از میان زندانیان زن و حتی از بیرون زندان، مواد مخدر و غیره فراهم می کنند و در مقابل از آنها می خواهند که شب و روز زندانی سیاسی را به جهنم تبدیل کنند. بازگوئی رفتار این نوع لباس شخصی مزدور رژیم در زندان با شریف ترین و نجیب ترین انسانها که به بیرون زندان درز می کند، مو بر تن هر انسانی راست می کند. این اوباش که بدین گونه در زندان امتحان پس داده هستند، از زندان آزاد می شوند و به استخدام سازمان لباس شخصی ها برای سرکوب دختران و پسران جوان در خیابانها گمارده می شوند. داستان مرگ مظلومانه نیکا شاکرمی دختر جوانی که آرزو داشت ستاره شود، از نمونه اعمال کثیف این گونه مزدوران رژیم است. رهبری و سازماندهی لباس شخصی ها توسط بیت خامنه ای، وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی، بسیج و سپاه پاسداران، دفاتر امام جمعه و نهادهای مذهبی افراطی صورت می گیرند.
روحانیون و دستگاه روحانیت از دیرباز  پیوندی محکم با لاتها، لومپن ها، گروه‌های اراذل و اوباش داشته و ما در تحولات یک قرن گذشته  به کرات شاهد این اتحاد دستگاه مذهب و لاتها بوده ایم. در جریان انقلاب مشروطیت، مشروعه‌چیان به ریاست آیت الله مدرس، دسته‌جات لات و لومپن را بر علیه جبهه نیروهای چپ و مترقی بکار گرفتند. در جریان ملی شدن نفت در سال ۱۳۳۲، اراذل و اوباش وسیعاً علیه آزادیخواهان بکار گرفته شدند که در راس آن آیت الله کاشانی قرار داشت. در انقلاب سال ۱۳۵۷ آخوندها و دستگاه مذهب بگونه ای وسیع و سازماندهی شده از لباس شخصی ها تحت عناوین مختلف استفاده کردند.
 شناسایی و معرفی  لباس شخصی ها، به نهادهای مردمی محلات و به رسانه ها، وظیفه هر انسان شریف و آزاده ای است. بدون شک در فردائی نه چندان دور این مزدوران لباس شخصی پاسخگوی جنایات بیشمار خود علیه مردم خواهند بود. آخوندها و سران جمهوری اسلامی که رهبران و سازماندهندگان لشکر مزدور لباس شخصی ها هستند باید پاسخگوی جنایات بیشمار خود علیه مردم باشند.