حزب کمونیست ایران

لغو مجازات اعدام در قزاقستان

گزارشات منتشره حاکی است که رئیس جمهوری قزاقستان پروتکل دوم کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تصویب شده در پارلمان این کشور را امضا کرده است، این سند امضا کنندگان را ملزم به لغو مجازات اعدام می سازد.

در سال ۲۰۰۳ نورسلطان نظربایف، اولین رئیس جمهوری قزاقستان بعد از استقلال این کشور از اتحاد جماهیر شوروی سابق، با امضای حکمی به طور موقت مجازات اعدام را به حال تعلیق در آورد. این حکم اجرای همه احکام اعدام را معلق ساخت اما این که دادگاه‌ها حکم اعدام صادر کنند را ممنوع نکرد. به همین دلیل دادگاه ها همچنان در شرایط خاص حکم اعدام صادر می کردند. گفتنی است در سال ۲۰۰۴ مجازات حبس ابد در قزاقستان به عنوان یک مجازات جایگزین معرفی شد.