حزب کمونیست ایران

لقمان سلیم ، منتقد سیاسی و مخالف حزب اللە در لبنان ترور شد

حسن رحمان پناە

بنا بە گزارشات منتشرشدە ، امروز  پنج‌شنبه ٤ فوریه ٢٠٢١ برابر با ۱۵ بهمن ١٣٩٩لقمان سلیم ، محقق ، فعال سیاسی لبنانی و از مخالفان گروه “حزب‌الله لبنان” وابستە بە جمهوری اسلامی ایران ، بعد از یک روز بی خبری از سرنوشت وی ، جسد بی جانش با غرق در خون، در ماشین شخصی اش پیدا شد. بنا بە گفتە نزدیکان این فعال سیاسی و روزنامەنگار ، نامبردە برای انجام چند ملاقات به جنوب لبنان سفر کرده بود و در راه بازگشت،  ناپدید شد. لقمان سلیم از منتقدان حزب‌الله لبنان و از افشا کنندگان اعمال این گروە تندرو اسلامی وابستە بە جمهوری اسلامی ایران بود. اکنون از هر جریان ، گروە و شخصی بیشتر، انگشت اتهام این ترور بە  سوی “حزب اللە لبنان” ورهبر آن “حسن نصراللە” نشانە رفتە است.

آژانس خبری لبنان اعلام کرد ” جسد لقمان سلیم در خودرویی در جنوب این کشور و بین دو شهر “تفاحتا و العدوسيه”  پیدا شد. منابع امنیتی لبنان در تماس با  “سی ‌ان‌ ان”  گفته‌اند که لقمان سلیم با شلیک دو گلوله به سرش کشته شده است. دادستان عمومی لبنان نیز از آغاز فوری تحقیقات در مورد این رویداد خبر داد.

“جنبش مستقبل” به رهبری “سعد حریری” که از مخالفان جریان حزب‌الله است و پدرش “رفیق حریری ” نیز در تروری کە بە حزب اللە نسبت دادە شدە کشتە شد ، با انتشار بیانیه‌ای این “ترور” را محکوم کرد و “نسبت به آغاز دور جدیدی از ناآرامی‌ و ترور مخالفان سیاسی در این کشور هشدار داد”. این ترور بار دیگر جامعە جنگ زدە لبنان را در وحشت دور جدیدی از ترور و کشتار فروبرد .

کشور  لبنان طی ماه‌های گذشته و بویژە پس از انفجار مهیب  در “بندرگاه بیروت” کە صدها کشتە و با تخریب کامل آن همراە شد  و استعفای دولت “حسان دیاب” را بە دنبال داشت ، وارد دور جدیدی از بحران سیاسی و حکومتی شدە است . طی دو سال گذشتە لبنان همراە با عراق ، یکی از کشورهای عربی خاورمیانە بود کە با اعتراض و نارضایتی گستردە مردم علیە بیکاری ، گرانی ، نبود خدمات درمانی و بهداشتی و همچنین فساد گستردە حکومتی روبرو بودە است . در ضمن در هر دو کشور یادە شدە ، گروەهای شیعە وابستە بە جمهوری اسلامی ایران دست بالایی در رواج فساد اداری و بی ثباتی سیاسی ، جنگ و تروریسم مذهبی داشتە و جمهوری اسلامی با سرازیر کردن دلارهای نفتی ، اسلحە و اقدامات تروریستی این کشورها را بە مکان زورگویی نیروهای وابستە بو خود تبدیل کردە است . مردم این کشورها نیز امروز از هر زمانی بیشتر این حقایق را می دانند و در اعتراضات خود بە دفاتر جمهوری اسلامی یورش بردە و خواستار خروج نیروهای رژیم حاکم بر ایران از کشورهایشان شدەاند.

ترور فعالین سیاسی ، روزنامەنگاران ، زنان ، منتقدین آزاد اندیش ، در کشورهای اسلام زدە ، از جملە لبنان، عراق و افغانسان توسط گروەهای اسلامی و ضد آزادی و در ایران با دستگیری دهها فعال سیاسی و اجتماعی بویژە در کردستان و اعدام های گستردە در سیستان و بلوچستان ، بار دیگر و از همیشە نگران کنندەتر، زنگ خطر گروەهای تروریست اسلامی ، چە در حاکمیت و چە خارج از حاکمیت را بە صدا در آوردە است.

اکنون و در جهان گلوبال و اطلاع رسانی گستردە ، ضمن افشای جنایت صورت گرفتە نباید سکوت کرد و باید اقدام نمود . باید گروەهای اسلامی و تروریست ، تاریک اندیش و ضد آزادی و انسانیت را افشا ، ترد و رسوا نمود. باید حاکمان کشورهای کە ترور ، وحشت ، دستگیری و اعدام در آنان در جریان است تحت فشار اعتراض و نارضایتی گستردە تودەای و افکار مترقی ، چپ و انساندوست جهانی گذاشت و خواستار  شناسی ،معرفی و مجازات آمرین و عاملین جنایت های صورت گرفتە بود. باید با خانوادە و دوستان قربانیان همراە و همگام شد.

امروز از هم زمانی بیشتر تروریسم و بنیادگرایی اسلامی بە ابزار دست دیکتاتورها و قاتلین در قدرت و خارج از قدرت تبدیل شدەاند . باید آنان را افشا و با اتکا بە نیروی اگاه ، متحد و سازمانیافتە کارگران ، زحمتکشان و جریان چپ و سوسیالیست آنان را از آریکە قدری و لم دادە با بر بانک های ثروت و عیاشی  بە زبالەدان تاریخ انداخت.

ضمن محکوم کردن ترور لقمان سلیم منتقد سیاسی و روزنامە نگار، دفاع از حق حیات انسانها ، دفاع از آزادی و نبرد با تروریسم ، تک صدایی و سرکوب ، وظیفە هر انسان آزادە و مبارز است .

پنج شنبە ٤ فوریە ٢٠٢١