حزب کمونیست ایران

لودویک فویرباخ و پایان فلسفه کلاسیک آلمانی