حزب کمونیست ایران

ماراتن انقلاب ژینا امینی با اعدام و ترور متوقف نخواهد شد

در آغاز چهارمین ماه انقلاب «زن ، زندگی ، آزادی» که نام ژینا امینی رمز برپائی آن شد، هستیم. حکومت اسلامی هر آنچه را در توان داشت برای توقف و به شکست کشاندن این  ماراتون انقلابی انجام داد و ناکام ماند. اعدام، قتل خیابانی و ترور تنها حربه و گزینه حکومت برای مقابله با مردم به پاخاسته  است. اما در شرایطی که قتل های علنی حکومتی برایش بسیار هزینه بردار شده است، همزمان هم به شیوه رذیلانه تری متوسل شده است.  ربودن معترضین و به بند کشیدن آنها در زندانهای مخفی و کشتن آنها زیر شکنجه و پرت کردن جنازه ها در رودخانه و دریاچه ها، در دشت ها و در کنار جاده ها است. جمهوری اسلامی سیاست جنایتکارانه ربودن،‌ ترور و قتل را در دهه های گذشته هم در برابر نویسندگان، هنرمندان و تعدادی از مخالفین سیاسی در پیش گرفته بود. در واقع این همان سیاست رسوا شده قتلهای زنجیره ای است که رژیم مخفیانه انجام می داد و انکار می کرد.

اما ترور، قتل های حکومتی در خیابان و اعدام در زندان‌ها، ماراتن این جنبش اجتماعی را متوقف نکرده و نخواهد کرد. با قتل حکومتی ژینا خشم نهفته در زیر پوست شهر و جامعه سر باز کرد. ما در این مدت کوتاه شاهد برپائی یک انقلاب قدرتمند سیاسی هستیم که همزمان بسیاری از روابط کهنه و پوسیده اجتماعی را نیز هدف گرفته است.  حضور گسترده زنان که برای اولین بار در تاریخ ایران از حمایت مردان برابری طلب نیز برخوردار است، در سطح منطقه و جهان کم نظیر است .

انقلاب ۱۳۵۷ که توسط جریان مذهبی مصادره شد و حکومت مذهبی شیعه را بر اریکه قدرت نهاد، بر خون، جنگ،عزاداری، سینه زنی، مرگ و شهادت، بیگانه هراسی و نفرت از هر آنچه مدرن، امروزی و علمی بود استوار بود. انقلاب ژینا درست در نقطه مقابل و برای زدودن همه خس و خاشاک اجتماعی و سیاسی ناشی از به قدرت رسیدن حکومت مذهبی برپا شده است.

در انقلاب ژینا  شعار، «زن ، زندگی ، آزادی» انعکاس خواست‌ها و آرزوهای اکثریت مردم ایران است. مفاهیمی که درست در ضدیت و تقابل با فرهنگ ارتجاعی مبتنی بر نابرابری زن و مرد است .  در انقلاب ژینا تنها به حاشیه راندن، تضعیف و سر انجام شکست اقتدار مذهبی مورد توجه نیست بلکه در هم شکستن و زدودن قدوسیت از هر آنچه سمبل اقتدار مذهبی است پیگیری می شود.

آنچه امید به پیروزی این انقلاب را در دلها شکوفا می کند، تداوم حضور زنان و جوانان،کارگران و زحمتکشان، دانشجویان و دانش آموزان، هنرمندان و ورزشکاران، فرهنگیان و بازنشستگان، و در یک کلام، بخش های وسیعی از مردم جامعه طی ۳ ماه گذشته است.  ابعاد توده گیر این جنبش بویژه در کردستان و بلوچستان کم نظیر است. اینک این جنبش اجتماعی عظیم می رود تا توده های وسیع کارگران در مراکز بزرگ تولیدی را در بر بگیرد و همین واقعیت ناقوس مرگ رژیم را به صدا درآورده است.

ماراتن جنبش مردمی برای تغییرات جدی و عمیق اجتماعی و سیاسی و بدست آوردن آزادی، عدالت، برابری با اعدام و ترور متوقف نخواهد شد. انقلاب ژینا می‌رود که نه تنها ایران، بلکه منطقه را بر حکومت های مذهبی و استبدادی تنگ و نا امن نماید. به قدرت رسیدن رژیم اسلامی در ایران به شکل‌گیری طالبان، داعش، حزب الله و دیگر جریانات بنیادگرای شیعه و سنی منجر شد. این انقلاب درست در نقطه مقابل آن، منطقه را برای جریانات ارتجاعی مذهبی ناامن کرده و تحولات عمیق اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را نوید می دهد.