حزب کمونیست ایران

مبارزات طبقاتی در فرانسه، 1848 تا 1850