حزب کمونیست ایران

مجروح شدن 3 سوختبر بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی در محور خاش

روز شنبه 22 مهرماه 1402، یک دستگاه خودروی سوختبر توسط نیروهای نظامی در محور خاش به سراوان مورد هدف تیراندازی قرار گرفت، و پس از انحراف از مسیر اصلی واژگون و 3 سوختبر از جمله یک کودک مجروح شده‌اند.

طبق گزارشات منتشر شده، از هویت این سوختبران بلوچ تا لحظه تنظیم این خبر اطلاعی در دست نیست.گفتنی است، سوختبری از جمله کارهای نامتعارف و خطرآمیزی محسوب می‌شود که بسیاری از مردم بلوچ در بلوچستان بدلیل نبود شغل مناسب و پایدار اجباراً به آن روی آوردەاند.تصادف، واژگونی خودرو و تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی و امنیتی، بخشی از خطراتی هستند که در این راه جان سوختبران را تهدید می‌کند.