حزب کمونیست ایران

محکومیت صالح نیکبخت به حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی

روز سه شنبه ٢٥ مهرماه ١٤٠٢،”صالح نیکبخت”، حقوقدان و وکیل خانوادە”ژینا امینی”، از سوی  دادگاه رژیم در تهران بە ریاست قاضی عموزاد بە اتهام “فعالیت تبلیغی علیە نظام” به یک سال حبس تعزیری و “منع فعالیت در فضای مجازی به عنوان مجازات تکمیلی به مدت دو سال” محکوم شد.

طبق گزارشات منتشر شده، دادگاه بدون توجه به دفاعیات”صالح نیکبخت”، او را به حداکثر مجازات این اتهام یعنی یک سال حبس و نیز مجازات تکمیلی محکوم کرد.گفتنی است، صالح نیکبخت، حقوقدان و وکیل دادگستری٧٢ سالە کە سابقە بیش از چهار دهە وکالت را در کارنامە خود دارد، وکالت پروندەهای سیاسی و مطبوعاتی متعددی، از جملە پروندە زندانیان و فعالین سیاسی و مدنی کُرد، ترک و عرب، را بر عهدە داشتە است.