حزب کمونیست ایران

محکومیت صبا کردافشاری به 9 سال زندان

دادگاه تجدید نظر رژیم در استان تهران “صبا کردافشاری” فعال مدنی محبوس در زندان اوین را به اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” مجموعا به ۹ سال حبس تعزیری محکوم کرد.

دادگاه همچنین محکومیت صبا کردافشاری به اتهام “اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب” در دادگاه بدوی را رد و در خصوص این اتهام حکم بر برائت وی صادر کرد. گفتین است صبا کردافشاری پیشتر توسط دادگاه رژیم بابت این اتهامات مجموعا به ۲۴ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.