حزب کمونیست ایران

مخالفت با آزادی مشروط اسماعیل عبدی

“حسین تاج” وکیل اسماعیل عبدی در ارتباط با آخرین وضعیت این فعال صنفی معلمان گفت: با درخواست آزادی مشروط اسماعیل عبدی از سوی دادستان رژیم در تهران مخالفت شده ست.

این در شرایطی‌ است که از دوره حبس ۵ ساله او ١٠ ماه باقی است. وی ادامه داد: اخیراً نیز اداره آموزش و پرورش با مرخصی بدون حقوق موکل مخالفت کرده و پرونده وی برای رسیدگی به هیأت تخلفات ارسال و ارجاع شده است. باید یادآور شد که اسماعیل عبدی در طول مدت حبس تنها سه مرتبه از مرخصی استفاده کرده است. او هم اکنون در زندان اوین در حال گذراندن حکم حبس پنج ساله‌ خود می باشد.