حزب کمونیست ایران

مخالفت دادستانی تهران با مرخصی درمانی اسماعیل عبدی

علیرغم توصیە پزشکان بهداری زندان کچویی و نیاز مبرم اسماعیل عبدی، معلم زندانی، بە امکان درمان تخصصی خارج از زندان، دادستانی تهران با اعزام ایشان مخالفت کرد.

این در حالی است کە خانوادە اسماعیل عبدی، از مدتی قبل بنا بە تاکید پزشکان داخل زندان، از پزشک متخصص جهت درمان این فعال صنفی، برای روز دوشنبە ٢٣ مردادماه، وقت گرفتە بودند. اسماعیل عبدی مدت‌ها است با مشکلات جمسی متعددی از جملە دردهای مزمن در ناحیه‌ی دست‌ها، انگشت‌ها و عضلات و همچنین خرابی دندان درگیر است و علیرغم چنین شرایطی مسئولان قضایی، بە نیازهای درمانی او بی‌توجهی کردەاند. اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان تهران، با وجود گذشت نزدیک بە دە ماه از نقض حکم صادره در شعبه نهم دیوان عالی رژیم، کماکان به صورت بلاتکلیف در زندان کچویی کرج بسر می‌برد.