حزب کمونیست ایران

مراسم سالگرد علنی شدن کومه له در بانه

برپایه گزارش دریافتی روز جمعه 22 بهمن ماه جمعی از دوستدران کومه له و حزب کمونیست ایران در شهرستان بانه به مناسبت 26 بهمن روز کومه له مراسمی را برگزار کردندو

این مراسم با خواندن سرود انترناسیونال سرود همبستگی جهانی طبقه کارگر  یک دقیقه سکوت به یاد تمامی رفقای جابناخته راه آزادی و برابری آغاز شد. سپس یکی از حاضرین مختصری درمورد تاریخچه کومه له ، تفاوت کومله با دیگر جریانات چپ، ستم های سرمایه داری، انشعابات و کنگره 18کومله سخنانی ایراد نمود. این مراسم درمیان شور شادی حاضرین بعداز چند ساعت به پایان رسید.