حزب کمونیست ایران

مرگ یک کارگر در سایه فقدان ایمنی کار در کرج

در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، روز سه شنبه ۳۰ آذرماه، ۱ نگهبان در منطقه کمالشهر کرج در محل کار خود بر اثر مسمومیت مونواکسید کربن جان خود را از دست داد.

بنا بر گزارش مسئولین اورژانس علت حادثه نشتی گاز و استنشاق بیش از حد گاز مونواکسید کربن و گاز گرفتگی عنوان شده است. قابل ذکر است، ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.