حزب کمونیست ایران

مصدوم شدن 9 کارگر در اثر واژگونی وانت بار

روز چهارشنبه 8 دی ماه، به دنبال واژگونی یک دستگاه وانت‌بار حامل کارگران فصلی در محور جادهای دزفول به شوش، ۹نفر زخمی و به بیمارستان دزفول منتقل شدند.

مصدوم‌شدگان این حادثه از کارگران کشاورزی بودند که با وانت در محل کار جابجا می‌شدند. عدم ایمنی نشستن در پشت وانت و بی اهمیتی جان این کارگران برای کارفرما علت بروز این حادثه می باشد، قابل ذکر است این کارگران در صورت مصدومیت بیمه هم ندارند.