حزب کمونیست ایران

معوقات مزدی و اخراج کادر درمانی بیمارستان پیوند اعضای شیراز

کادر درمان بیمارستان پیوند اعضای شیراز از عدم پرداخت مطالبات مزدی خود طی سال های گذشته و اخراج دهها از کادر درمان این بیمارستان خبر دادند.

به گزارش منتشره ۳۰ نفر از پرسنل کادر درمان بیمارستان پیوند اعضای ابوعلی سینای شیراز بدون پرداخت مطالبات معوقه شان از کار اخراج شده اند. گفته می شود این افراد به دنبال اعتراض به کاهش ۵۰ درصدی حقوق در سال جدید، عدم پرداخت مطالبات سال های گذشته و عدم افزایش حقوق خود با واکنش شدید مسئولین بیمارستان مواجه و اخراج شد ه اند. لازم به ذکر است؛ اجازه حضور در محوطه بیمارستان هم به این افراد داده نشده و با رفتار توهین آمیز از فضای بیمارستان به بیرون رانده شدند.