حزب کمونیست ایران

معوقات مزدی کارگران شهرداری تهران

روز شنبه 30 فروردین ماه، جمعی از کارگران شهرداری شهر تهران از عدم دریافت معوقات و عیدی کارگران شهرداری خبر دادند.

این کارگران که رابطه قراردادی با پیمانکاران شهرداری تهران دارند، عنوان کرده‌اند که عیدی آخرسال و بخشی از حقوق خود را دریافت نکرده‌اند و این در حالی است که برخی کارگران دیگر نیز بیان کردند که در زمان انعقاد قرارداد جدید، سوابق آنها در نظر گرفته نشده است.