حزب کمونیست ایران

معوقات مزدی کارگران شهرداری چابهار

روز شنبه 18 شهریورماه،کارگران شرکتی شهرداری چابهار از عدم دریافت معوقات مزدی و اضافه کاری های خود در شرایط نابسامان اقتصادی خبر دادند.

به گفته یکی از این کارگران،از ابتدای سال جاری شش ماه است که اضافه کاری‌ های کارگران شهرداری چابهار توسط کارفرما پرداخت نشده است.این کارگر در ادامه با اشاره به اینکه برابر مواد ۵۸ و ۵۹ قانون کار کارفرما باید بابت هر ساعت کار اضافی ۴۰ درصد و بابت هر ساعت کار شبانه ۴۰ درصد دستمزد بیشتر پرداخت نماید افزود:کارگران شهرداری به پرداخت اضافه‌ کاری نیازمندند و حداقل حقوق دریافتی مخارج زندگی‌ آنها را تامین نمی‌کند.