حزب کمونیست ایران

معوقات مزدی کارگران شهرداری کرج

روز یکشنبه 25 خردادماه،جمعی از کارگران شهرداری کرج از معوقات مزدی چندین ماهه خود خبر دادند.

عضو شورای شهر کرج در این خصوص می گوید،علی رغم تذکرات قبلی، عدم پرداخت حقوق و مزایای قانونی نیروهای خدمات شهر و فضای سبز شهرداری کرج که طرف قرارداد با پیمانکار هستند، همچنان ادامه دارد.وی همچنین افزود:پیمانکاران شهرداری اضافه کاری، تعطیل کاری و دیگر موارد قانونی کارگران را نیز پرداخت نمی‌کنند و شرکت‌ها از دادن قرارداد و فیش حقوقی به نیروهای خود امتناع می‌کنند.