حزب کمونیست ایران

ممانعت مجدد از اعزام کارگر زندانی داود رضوی به بیمارستان

روز چهارشنبه ۳ آبان ۱۴۰۲، مسئولین زندان اوین از اعزام “داود رضوی” کارگر زندانی به بیمارستان جهت ادامه ی روند درمان به علت نپوشیدن لباس زندان ممانعت به عمل آوردند.

طبق گزارشات منتشر شده، “داوود رضوی” فعال کارگری و ‌عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد که از ۵ مهر ماه ۱۴۰۱ بازداشت می‌باشد، به دنبال شرایط نامناسب زندان و بازجویی‌های طولانی از مدتها پیش دچار بیماری معده، مشکلات بینایی و زانو درد شده است گفتنی است، این اقدام ممانعت از فرستادنش به بیمارستان در حالی است که “داود رضوی” طبق حقوق قانونی و تعریف شده حق نپوشیدن لباس زندان را دارد. مسئولین زندان همین ممانعت را در ۲۵ مهر ماه برای چندمین بار نسبت به رضا شهابی روا انجام دادند.