حزب کمونیست ایران

ممنوعیت دوچرخه سواری زنان در مشهد

روز سه‌شنبه ۱۴مردادماه، رئیس هیئت دوچرخه سواری استان خراسان رضوی، در یک اقدام زن ستیزانه، از ممنوع شدن دوچرخه  سواری زنان در مکان های عمومی خبر داد.

این کارگزار رژیم گفت؛ “ستاد امر به معروف و نهی از منکر با اخذ مجوزهای مربوطه، ممنوعیت دوچرخه سواری بانوان را اجرایی کرد و حتی تصویب شد دوچرخه سواری بانوان در مکان‌های عمومی و در ملاء عام نیز ممنوع باشد”. وی مذبوحانه علت ایجاد محدودیت را به گردن بانوان دوچرخه سوار انداخت و گفت؛ “باعث این محدودیت‌ها افرادی بودند که در گذشته بدون رعایت صحیح حجاب و استفاده از لباس های زننده هنگام دوچرخه‌سواری توجه زیادی را به این مسئله جلب کردند”.