حزب کمونیست ایران

ممنوع الملاقات شدن دو زندانی سیاسی

“فرهاد میثمی و محمد حبیبی” دو زندانی سیاسی زندان اوین که به محدودیت‌های اعمال شده از سوی رئیس جدید اوین نسبت به زندانیان، به ویژه زندانیان سیاسی اعتراض کرده‌ بوند، ممنوع الملاقات شده‌اند.

این دو زندانی سیاسی در واکنش به محدودیت‌هایی که از زمان سر کار آمدن رئیس جدید زندان اوین بر زندانیان بخصوص زندانیان سیاسی اعمال می‌شود، در نامه اعتراضی خود به تاریخ ۱۶ مهر خطاب به “سیاست‌گذاران قوه قضائيه و سازمان زندان‌ها” نوشته بودند که تا زمان رفع محدودیت‌های غیرقانونی نسبت به زندانیان، از پیروی از مقررات زندان از جمله آمارگیری روزانه و مراسم اجباری صبحگاه خودداری خواهند کرد. گفتنی است تاکنون هیچ یک از مسئولین زندان اوین و دستگاه قضایی با فرهاد میثمی و محمد حبیبی دیدار و گفتگو نکرده‌اند و تنها واکنش آنها ایجاد محدودیت‌های بیشتر و ممنوع الملاقات‌کردن این دو زندانی  برای پایان دادن به نافرمانی مدنی بوده است.