حزب کمونیست ایران

منشاء خانواده، مالکیت خصوصی و دولت