حزب کمونیست ایران

موج اعتراضات کارگران و چپگرایان علیه ناتو و علیه گرانی

در روزهای اخیر، سازمان‌های کارگری و سوسیالیستی در کشورهای مختلف اروپایی تجمعاتی علیه مداخلات ناتو و همچنین در اعتراض به افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی در پی اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه، برگزار کردند و خواهان خروج از بزرگترین پیمان نظامی امپریالیستی جهان شدند.

بنابر گزارشها ، ده ها هزار نفر در اعتراض به افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی در آلبانی، اسپانیا، فرانسه ترکیه و یونان تظاهرات کردند. همچنین در پیزای ایتالیا کارمندان فرودگاه و ساکنان محلی در اعتراض به ارسال سلاح به اوکراین تظاهرات کردند. نمایندگان اتحادیه USB پس از اینکه کارگران فرودگاه در محموله کمک‌های بشردوستانه برای اوکراین اسلحه پیدا کردند، در مقابل فرودگاه بین المللی پیزا تجمع کردند و کارگران از بارگیری جعبه های اسلحه و مهمات در هواپیما خودداری کردند. همچنین سوسیالیست‌های ایتالیایی در خیابان‌های پایتخت رم علیه مداخلات ناتو اعتراض کردند و خواستار خروج این کشور از ناتو شدند. ایتالیا در حال حاضر میزبان حداقل ۷ تاسیسات ناتو، از جمله پایگاه‌های هوایی، پایگاه‌های دریایی، و ایستگاه‌های رادیویی ناتو است. در یونان، اعضای حزب کمونیست و سازمان جوانان آن در اعتراض به دخالت یونان در جنگ اوکراین، به سمت یک ناو ناتو در بندر پیرئوس رنگ قرمز پرتاب کردند.