حزب کمونیست ایران

موج سنگین بازنشستگی و کمبود فزاینده نیروی کار در آلمان

موج سنگین بازنشستگی در آلمان که با رسیدن شوک جمعیتی دهه ١٩٥٠به سن بازنشستگی آغاز شده،بسیاری از شرکت‌های کوچک و بزرگ این کشور را با کمبود نیروی کار مواجه کرده،به ویژه در بخش‌هایی که نیاز به کارگرانی وجود دارد که دارای مهارت بالای کارهایی دستی هستند که اغلب خطرناک و پردردسرند.

با کمبود شدید نیروی کار در آلمان،نامزدهای کمی برای مشاغلی همچون کار با دستگاه‌های سنگ‌زنی که حرارت زیاد و صدای مداوم تولید می‌کند و جرقه‌هایی هم از آن بیرون می‌پرد که می‌تواند خطرناک باشد، پیدا می‌شود .آمارهای رسمی نشان می‌دهد که حدود٧/١ میلیون فرصت شغل در آلمان طی ژوئن گذشته پر نشده است.اتاق‌های بازرگانی و صنایع آلمان نیز می‌گویند که بیش از نیمی از شرکت‌ها برای پر کردن جاهای خالی تلاش می‌کنند.زنانِ شاغلِ بیشتر و افزایش مهاجرت در سال های اخیر به جبران تغییرات جمعیتی در آلمان کمک کرده است.اما موج بازنشستگی چنان سنگین شده که اداره اشتغال فدرال انتظار دارد تا سال ٢٠٣٥تعداد کارگران این کشور به ٧ میلیون نفر کاهش یابد.